Volg de de onderstaande koppeling om snel door te gaan naar wat u zoekt:

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

 


 

Algemene voorwaarden SeBo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te (5171 PS) Kaatsheuvel aan de Bevrijdingsweg 16.

Versie mei 2018, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18123528

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle – ook toekomstige – overeenkomsten en aanbiedingen in het kader waarvan SeBo B.V., hierna te noemen: “SeBo”, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18123528, onder welke titel dan ook – daaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot koop, opdracht of aanneming van werk – onder meer zaken levert, diensten verleent, maatwerk- producten en projecten produceert en uitvoert (hierna een en ander gezamenlijk te noemen: “de prestatie”), alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder, die door SeBo in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, jegens de wederpartij een beroep worden gedaan. De algemene voorwaarden die de wederpartij op enig moment aan SeBo presenteert worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij in dat geval aangeduid met de term “de consument wederpartij”. Bij strijdigheid tussen de inhoud van een tussen SeBo en de wederpartij gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten en inhoud van de overeenkomst

 1. De aanbiedingen van SeBo zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld. SeBo heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de vijfde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Na acceptatie door de wederpartij wordt door SeBo een orderbevestiging/contractbevestiging aan de wederpartij toegezonden.
 2. Als wederpartij aan SeBo gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag SeBo uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
 3. De in de offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd conform de meest recente versie Incoterms op resp. Ex works of DAP, een en ander conform het bepaalde in de navolgende volzin. Ten aanzien van op maat gemaakte producten / projecten (zoals bijvoorbeeld zadelkamers en keukens) betreft het prijzen inclusief montage en DAP, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Ten aanzien van standaard producten (zoals bijvoorbeeld dekenrekken) betreft het prijzen exclusief montage en Ex works, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De afgegeven prijzen zijn ten aanzien van de zakelijke wederpartij exclusief omzetbelasting. De afgegeven prijzen zijn ten aanzien van de consument wederpartij inclusief omzetbelasting.
 4. Indien wederpartij op enig moment afziet van de verdere behandeling van aanvraag tot af- en/of oplevering van een prestatie, heeft SeBo het recht alle kosten die zij heeft gemaakt om haar werkzaamheden te verrichten bij wederpartij in rekening te brengen.
 5. Indien tussen SeBo en een consument wederpartij een overeenkomst tot stand komt op een wijze waardoor de Nederlandse wetgeving inzake koop op afstand van toepassing is (bijvoorbeeld verkoop via fax of verkoop door middel van telefonisch contact), en mits de verkochte zaak niet tot stand is gebracht overeenkomstig de specificaties van de klant, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst binnen veertien werkdagen na ontvangst van de zaak te ontbinden.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt SeBo – of zo nodig verkrijgt SeBo – de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke alsook op alle mogelijke rechten van intellectuele eigendom die bij of door de uitvoering van de overeenkomst ontstaan. Wederpartij zal, voor zover relevant, alle noodzakelijke medewerking verlenen voor een mogelijke overdracht van rechten van intellectuele eigendom aan SeBo.
 2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde en bedoelde gegevens blijven eigendom van SeBo ongeacht of aan wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SeBo niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Wederpartij is aan SeBo per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,– per inbreuk en EUR 1.000,– per dag dat de inbreuk voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. Wederpartij moet de aan haar verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door SeBo gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is wederpartij aan SeBo een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,–, te vermeerderen met een bedrag van EUR 1.000,– per dag dat zij nalaat aan haar verplichtingen ter zake te voldoen. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 4. Indien een vinding is ontstaan door vraagstelling van de wederpartij en uiteindelijke ontwikkeling van SeBo, heeft SeBo het recht op haar naam en voor haar rekening octrooi op die vinding aan te vragen. SeBo stelt de wederpartij van haar besluit daartoe onverwijld in kennis.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

 1. Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van SeBo krijgt als deze geen betrekking heeft op de overeenkomst.
 2. Wederpartij vrijwaart SeBo voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens wederpartij verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke
 3. Indien SeBo aan de wederpartij een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk anders overeen komen.
 4. SeBo is niet verplicht om de wederpartij bij het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, gebreken en ongeschiktheid van zaken van de wederpartij alsmede op fouten of gebreken in de door de wederpartij verstrekte bestekken, plannen, tekeningen, berekeningen en dergelijke.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de prestatie wordt / worden door SeBo bij benadering vastgesteld. Een overeengekomen termijn van (op)levering geldt  ook indien een einddatum of een termijn is overeengekomen – bij benadering en is niet fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel wordt overeengekomen. In het geval van niet tijdige (op)levering, doordat een schriftelijk overeengekomen fatale leveringstermijn niet wordt behaald, dient SeBo schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan SeBo een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode van de prestatie gaat SeBo ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op het moment van aangaan van de overeenkomst bekend zijn.
 3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de prestatie gaat pas in na ondertekening door SeBo en wederpartij van de overeenkomst, de overeengekomen (vooruit)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.
 4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan SeBo bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die zij nodig heeft om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van SeBo kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.
 5. Als er sprake is van meerwerk zoals omschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die SeBo nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van SeBo kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.
 6. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door SeBo worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van SeBo kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.

Artikel 6: (Af)levering (equipage)

 1. Dit artikel heeft betrekking op door SeBo af te leveren dekenrekken en overige equipage.
 2. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen geschiedt levering Ex works, af het magazijn in Nederland, van waaruit SeBo, dan wel de door haar ingeschakelde derde, uitlevert. Dit geldt ook indien SeBo de verplichting op zich neemt om de prestatie te transporteren. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin is bij een consument wederpartij het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan haar ter beschikking staan.
 3. De wederpartij is jegens SeBo verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de (gekochte) zaak zodra deze aan haar wordt aangeboden. Indien wederpartij de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat SeBo haar heeft aangeboden waarna SeBo de zaak voor rekening en voor risico van de wederpartij onder zich houdt. SeBo is niet verplicht om ter zake de aldus opgeslagen zaak een verzekering af te sluiten.
 4. De wederpartij is verplicht om de door SeBo afgeleverde zaak onverwijld na aflevering te keuren op haar deugdelijkheid, voor zover deze keuring in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken, en gebreken bij aflevering te noteren. Voorts dient de wederpartij SeBo zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie werkdagen na aflevering, de gebreken schriftelijk, en nauwkeurig omschreven, mede te delen.
 5. Voorts dient wederpartij binnen acht werkdagen na aflevering, doch in ieder geval vóór het gebruik / de verwerking, de zaak ten gronde te keuren en, indien zich een gebrek openbaart, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen deze termijn van vijftien werkdagen bij SeBo schriftelijk, en nauwkeurig omschreven, een klacht in te dienen.
 6. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft SeBo niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien SeBo dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en SeBo in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, dan heeft SeBo het recht om dit een en ander aan de wederpartij tegen de normaal bij haar geldende prijzen in rekening te brengen.

Artikel 7: Oplevering op maat gemaakte zaken / projecten

 1. Dit artikel heeft betrekking op door SeBo in opdracht van de wederpartij op maat gemaakte zaken / projecten, waaronder in ieder geval behoren zadelkamers en keukens, welke door SeBo – in beginsel – ook worden gemonteerd bij de wederpartij.
 2. Oplevering van de op maat gemaakte zaken / projecten vindt plaats doordat SeBo aangeeft dat alle werkzaamheden ter zake de prestatie zijn verricht en de prestatie als opgeleverd dient te worden beschouwd.
 3. Oplevering vindt eveneens plaats in de volgende gevallen:
  1. als wederpartij de prestatie heeft goedgekeurd;
  2. als de prestatie door wederpartij in gebruik is genomen;
  3. als SeBo schriftelijk aan wederpartij heeft meegedeeld dat de overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid en wederpartij niet binnen acht dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of de prestatie al dan niet is goedgekeurd.
 1. Wederpartij kan haar goedkeuring niet onthouden op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen na mededeling van voltooiing van de werkzaamheden kunnen worden hersteld of geleverd en die ingebruikname van de prestatie niet in de weg staan. Dergelijke klachten kunnen oplevering niet in de weg staan.
 2. Keurt wederpartij de prestatie niet goed dan is zij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk en binnen de hiervoor genoemde termijn van acht dagen na mededeling van voltooiing kenbaar te maken aan SeBo. Wederpartij dient SeBo in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn op te leveren. Indien wederpartij SeBo niet in de gelegenheid stelt de werkzaamheden alsnog op te leveren of haar medewerking niet verleent aan een oplevering is wederpartij aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg is en dient de overeengekomen prestatie alsnog als opgeleverd te worden beschouwd.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 4. Het vorige lid geldt niet voor de consument wederpartij.

Artikel 8: Uitvoering

 1. Indien SeBo montagewerkzaamheden in opdracht van haar wederpartij verricht, zorgt de wederpartij er voor haar rekening en risico voor dat:
  1. alle werkzaamheden ter plaatse zonder onderbreking, vertraging of hinder kunnen geschieden;
  2. indien verticaal bouwtransport noodzakelijk is, het personeel van SeBo kan beschikken over een door de wederpartij ter beschikking gestelde geschikte bouwlift, of interne lift, die gereed is voor terstond gebruik;
  3. voor het personeel van SeBo geschikte voorzieningen aanwezig zijn, waaronder afsluitbare opslagplaatsen voor het materiaal, gereedschap en andere hulpzaken, alsmede parkeergelegenheid voor de voertuigen van (het personeel van) SeBo en de door haar ingeschakelde derden;
  4. de gebruikelijke voorzieningen zoals gas, elektriciteit en water tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking zijn;
  5. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd;
  6. bij de aanvang en tijdens de montage de door SeBo afgezonden zaken alsmede de door de wederpartij ter beschikking te stellen zaken, op de juiste plaats en tijd aanwezig zijn;
  7. alle noodzakelijke vergunningen en andere besluiten, alsmede noodzakelijke licenties etc. zijn verleend.
 1. Indien de wederpartij niet aan het bovenstaande voldoet heeft SeBo, zonder dat het nalaten daarvan aan haar kan worden tegengeworpen, het recht om haar werkzaamheden op te schorten en/of zelf voor de noodzakelijke voorzieningen te zorgen en de kosten daarvan aan de wederpartij door te berekenen.
 2. Wederpartij draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van SeBo, wederpartij en derden, zoals gereedschappen, voor de werkzaamheden bestemde materialen of bij de werkzaamheden gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
 3. Wederpartij is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 3 van dit artikel.
 4. Wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
  1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp na het ondertekenen van de overeenkomst;
  2. er sprake is van een wijziging van de specificaties die ten grondslag liggen aan de offerte na het ondertekenen van de overeenkomst;
  3. er sprake is van een wijziging van de inhoud en/of omvang van de overeenkomst;
  4. de door wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 1. Meerwerk wordt door SeBo berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
 2. Minderwerk ontstaan na het sluiten van de overeenkomst wordt alleen verrekend op basis van minder te besteden  manuren. De door het minderwerk niet afgenomen onderdelen blijven eigendom van SeBo.
 3. Wederpartij is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel naar keuze van SeBo op een van de onderstaande momenten te voldoen:
  1. op het moment dat het meerwerk zich voordoet;
  2. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn nadat het meerwerk zich voordoet.

Artikel 9: Zekerheid

SeBo heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts heeft SeBo het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid te verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij dat zij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van haar verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de wederpartij ondanks ingebrekestelling niet aan haar verplichtingen voldoet. Indien de wederpartij ondanks ingebrekestelling geen zekerheid stelt heeft SeBo het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de overeengekomen betalingscondities eenzijdig te wijzigen.

Artikel 10: ontbinding

SeBo heeft, in het geval de wederpartij toerekenbaar tekortschiet, naast het recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden ook het recht om de overige tussen haar en de wederpartij bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft SeBo tevens het recht om van de wederpartij al hetgeen zij haar verschuldigd is in één keer op te eisen. De in dit lid omschreven rechten laten de overige wettelijke rechten van SeBo onverlet die SeBo ook kan uitoefenen indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard; (voorlopige) surséance van betaling, dan wel toepassing van de gerechtelijke schuldsanering verkrijgt.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud; retentierecht en pand

A: Eigendomsvoorbehoud:

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. SeBo behoudt de eigendom van de op grond van welke titel dan ook aan de wederpartij uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat de wederpartij:

 1. de prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten volledig heeft voldaan en,
 2. alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die SeBo ten behoeve van haar verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomst(en) en,
 3. de vorderingen heeft voldaan die SeBo op haar verkrijgt indien zij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. Het risico van de onder eigendomsvoorbehoud verkochte zaak is vanaf het tijdstip van levering voor de wederpartij.

De wederpartij mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van SeBo. Indien een derde de zaak voor de wederpartij onder zich heeft, dan is de wederpartij, indien zij  jegens SeBo tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan SeBo mede te delen en mag SeBo aan die derde berichten dat deze de zaak voortaan voor haar moet houden.

B.: Pand:

Tussen SeBo en haar wederpartij geldt dat ten behoeve van SeBo op roerende  niet register  zaken  die SeBo van de wederpartij onder zich verkrijgt  een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van de vorderingen die SeBo op de wederpartij, uit welke hoofde ook, heeft of zal verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteit tot stand op het moment dat SeBo de betreffende zaak onder zich krijgt.

C: Retentierecht:

SeBo heeft het recht om een haar toekomend retentierecht ook uit te oefenen voor de betaling van al hetgeen de wederpartij aan haar uit welken hoofde dan ook verschuldigd is.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en overmacht

 1. SeBo kan met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bedongen slechts gedurende één jaar na (op)levering van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad in rechte worden aangesproken.
 2. Indien SeBo erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit op andere wijze komt vast te staan, heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat wederpartij zich daarop beroept, aan haar mede te delen dat zij kosteloos tot her-levering c.q. aflevering c.q. oplevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. herstel zal overgaan. Bij het uitbrengen van haar keuze dient SeBo in redelijkheid met de belangen van de wederpartij rekening te houden.
 3. SeBo is in het geval zij toerekenbaar tekort is geschoten, slechts verplicht tot hetgeen is omschreven in lid 2 indien de kosten die daarmede gemoeid zijn tezamen met de schadevergoeding waarop de wederpartij eventueel aanspraak maakt naar redelijke verwachting niet hoger zullen uitvallen dan het bedrag waarvoor SeBo blijkens het gestelde in lid 4 van dit artikel aansprakelijkheid aanvaardt.
 4. SeBo beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien mocht worden geoordeeld dat zij naast of in plaats van hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, op grond van welke titel dan ook rechtens schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende prestatie overeengekomen prijs (exclusief b.t.w.), verminderd met (de waarde van) hetgeen SeBo reeds in het kader van de toerekenbare tekortkoming resp. onrechtmatige daad, heeft gepresteerd. Indien en voor zo ver deze beperking geen stand zou houden beperkt SeBo haar schade tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van SeBo daadwerkelijk uitkeert. De wederpartij vrijwaart SeBo, tenzij dwingend recht daaraan in de weg staat, tegen alle aanspraken van derden – onder meer ter zake productenaansprakelijkheid –  voor zover deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan.
 5. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van SeBo; wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken; stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid; brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede andere omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is of redelijkerwijze niet van SeBo kan worden verlangd en de verhindering langer duurt dan drie werken, of redelijkerwijze moet worden aangenomen dat dit het geval zal zijn, dan wel indien vaststaat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er aldus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of (voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft) gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.
 7. Indien er sprake is van een verhindering, die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan drie weken na het ontstaan van een van de in het vorige lid genoemde omstandigheden, is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat een van de partijen de overeenkomst kan ontbinden, de termijn waarbinnen SeBo moet leveren met een redelijke termijn verlengd.
 8. In dit artikel is onder toerekenbaar tekortschieten ook onrechtmatig handelen begrepen.

Artikel 13: Garantie

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen staat SeBo voor een periode van vijf jaar na levering van de overeengekomen prestatie in voor de deugdelijkheid van de geleverde prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
 2. Wederpartij moet SeBo in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek in de prestatie weg te nemen / te herstellen.
 3. Wederpartij kan alleen een beroep doen op de in lid 1 van dit artikel opgenomen garantie indien zij aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten opzichte van SeBo heeft voldaan.
 4. a. Geen garantie wordt gegeven indien gebreken het gevolg zijn van:

– normale slijtage;

– onoordeelkundig gebruik door wederpartij;

– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

– installatie, montage, wijziging of reparatie door wederpartij of door derden;

– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door, wederpartij;

– gebreken aan of ongeschiktheid van door wederpartij voorgeschreven, gebruikte materialen of
  hulpmiddelen.

b. Geen garantie wordt gegeven ten aanzien van:

– geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;

– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

5. Wederpartij kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 14: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. De in de offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd conform de meest recente versie Incoterms op resp. Ex works of DAP, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Ten aanzien van op maat gemaakte producten (zoals bijvoorbeeld zadelkamers en keukens) betreft het prijzen inclusief montage en DAP, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Ten aanzien van standaard producten (zoals bijvoorbeeld dekenrekken) betreft het prijzen exclusief montage en Ex works, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De afgegeven prijzen zijn ten aanzien van de zakelijke wederpartij exclusief omzetbelasting. De afgegeven prijzen zijn ten aanzien van de consument wederpartij inclusief omzetbelasting.
 2. Alle prijsopgaven van SeBo geschieden onder voorbehoud van prijswijziging. Wijzigingen in belastingen en heffingen worden in alle gevallen doorberekend. In het geval van stijging van de (inkoop)prijzen – die van importeurs en toeleveranciers van SeBo daaronder begrepen – en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of onvoorziene omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen SeBo en de wederpartij, heeft SeBo het recht om de overeengekomen prijzen overeenkomstig vorenbedoelde stijging te verhogen.
 3. Ten aanzien van een overeenkomst met een consument wederpartij zijn prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst enkel toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn in beginsel toegestaan met dien verstande dat de wederpartij in dit geval de bevoegdheid heeft om de overeenkomst te ontbinden. SeBo  kan aan een ontbindingsverklaring haar werking ontnemen doordat SeBo zo spoedig mogelijk – doch in ieder geval binnen drie dagen na ontvangst daarvan – aan de consument wederpartij mededeelt dat SeBo de overeenkomst tegen de eerder gecommuniceerde prijs gestand zal doen.

Artikel 15: Betaling, verrekening, kosten

 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient betaling door wederpartij aan SeBo plaats te vinden overeenkomstig het navolgende betalingsschema, te weten:

– 50% van de totale overeengekomen prijs voorafgaand aan of bij ondertekening van de overeenkomt (waarbij betaling dient plaats te vinden op eerste verzoek van SeBo en zonder dat een nadere betalingstermijn geldt);

– 40% van de totale overeengekomen prijs na het gereed komen van de productie van de prestatie, welk moment SeBo aan wederpartij zal melden (waarbij betaling dient plaats te vinden op eerste verzoek van SeBo en zonder dat een nadere betalingstermijn geldt);

– 10% van de totale overeengekomen prijs bij (op)levering (waarbij betaling dient plaats te vinden op eerste verzoek van SeBo met een betalingstermijn van 10 dagen na verzoek tot betaling).

 1. Indien schriftelijk wordt afgeweken van het betalingsschema zoals opgenomen in lid 1 van het onderhavige artikel dient betaling ten alle tijden plaats te vinden binnen tien (10) dagen na factuurdatum.
 2. Het recht van wederpartij om haar eventuele vorderingen op SeBo te verrekenen of op te schorten is uitgesloten. Ten aanzien van een consument wederpartij geldt in afwijking van het vorenstaande dat de mogelijkheid tot het opschorten van haar verplichtingen niet wordt uitgesloten.
 3. Ongeacht of SeBo de overeengekomen prestatie volledig heeft geleverd dan wel uitgevoerd, is alles wat wederpartij uit hoofde van de overeenkomst aan SeBo verschuldigd is of verschuldigd zal worden onmiddellijk opeisbaar als:
  1. het betalingsschema als bedoeld in lid 1 van het onderhavige artikel niet wordt nagekomen;
  2. de betalingstermijn als bedoeld in lid 2 van het onderhavige artikel met meer dan 10 dagen is overschreden;
  3. faillissement of de surseance van betaling van wederpartij wordt aangevraagd;
  4. beslag op zaken of vorderingen van wederpartij wordt gelegd;
  5. wederpartij (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  6. wederpartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden;
  7. wederpartij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt.
 4. Indien wederpartij haar betalingsverplichtingen niet nakomt is wederpartij direct rente aan SeBo verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger ligt, in welk geval de wettelijke rente geldend zal zijn. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 5. SeBo is bevoegd haar schulden aan wederpartij te verrekenen met vorderingen van aan SeBo gelieerde ondernemingen op wederpartij.
 6. Indien wederpartij haar betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt is wederpartij aan SeBo alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
 7. Als SeBo in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van wederpartij.
 8. Zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het tarief, eventueel per tijdseenheid, dat door de door SeBo ingeschakelde derde voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht.
 9. Ten aanzien van een consument wederpartij geldt dat deze bij niet nakoming van haar betalingsverplichtingen in gebreke dient te worden gesteld waarbij haar een termijn voor nakoming dient te worden gesteld alvorens, bij niet nakoming na die gestelde extra termijn, rente en kosten verschuldigd zullen zijn, waarbij ten aanzien van een consument wederpartij geldt dat zij ter zake buitengerechtelijke kosten de vergoeding verschuldigd is volgens de tabel die is opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 16: Annulering

 1. SeBo is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra zij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat de wederpartij niet volledig aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen.
 2. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk en gedateerd te geschieden en is enkel mogelijk onder de in dit artikel te noemen voorwaarden a, b en c. Aan een mondelinge annulering kan wederpartij geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze getekend en daarmee goedgekeurd is door SeBo.
 3. Bij uitstel of annulering door wederpartij is deze gehouden aan SeBo een vergoeding te betalen op basis van het navolgende percentage:
  1. in geval van annulering nadat de aanbetaling van 50 % van de overeengekomen prijs is ontvangen tot aan 42 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen (op)leveringsdatum 50 % van de overeengekomen prijs (en derhalve het bedrag van de aanbetaling);
  2. in geval van annulering in de periode liggend tussen 42  kalenderdagen en 21 kalenderdagen voor de overeengekomen opleveringsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
  3. in geval van annulering vanaf 21  kalenderdagen voor de overeengekomen opleveringsdatum, 100 % van de overeengekomen prijs.

4.     Het bepaalde in lid 3 onverminderd het recht van SeBo de werkelijk geleden schade te vorderen indien dit meer bedraagt. Indien wederpartij het moment van (op)levering uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij SeBo akkoord gaat met een nieuwe (op)leverdatum en de als gevolg daarvan eventuele nieuwe overeen te komen prijs.

Artikel 17: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens SeBo vereist, mag zij zonder overleg met wederpartij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten. De kosten van deze aan te wijzen of in te schakelen persoon of derde worden bij de wederpartij in rekening gebracht en dienen door haar te worden voldaan.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten die SeBo sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. Alle geschillen, die tussen  SeBo en haar wederpartij ontstaan, worden bij uitsluiting in eerste aanleg beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, Nederland, onverminderd het recht op hoger beroep en/of cassatie, en onverminderd het recht van SeBo om de wederpartij in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.

Artikel 19: Privacy, datalek en aansprakelijkheid

 1. Ter uitvoering van de overeenkomst zal wederpartij aan SeBo persoonsgegevens verstrekken die mogelijk door SeBo in opdracht van wederpartij verwerkt worden. SeBo verwerkt in een dergelijk geval de persoonsgegevens onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de wederpartij. Verwerking van persoonsgegevens door SeBo zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst alsmede de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen. SeBo staat er voor in dat de persoonsgegevens die zij voor de wederpartij zal verwerken, gelet op het doel waarvoor ze worden verwerkt, niet bovenmatig, toereikend en ter zake dienend zijn.
 2. Als er sprake is van een datalek en/of beveiligingsincident en/of andere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (bijv. – niet limitatief – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens), dan stellen SeBo en wederpartij elkaar daarvan zo spoedig mogelijk doch binnen 72 uur na ontdekking op de hoogte. De melding van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van de wederpartij.
 3. SeBo is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van SeBo, niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, waaronder ook wordt verstaan mogelijk door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde / op te leggen bestuurlijke boetes, die het gevolg is van het niet naleven van de verplichtingen die zijn opgenomen in het onderhavige artikel dan wel uit de AVG en andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy voortvloeien dan wel anderszins onrechtmatig handelen. Indien en voor zover SeBo op grond van het onderhavige artikel aansprakelijk zou worden geacht voor schade als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen zoals opgenomen in het onderhavige artikel (en derhalve ook de Wet) dan gelden de beperkingen zoals opgenomen in artikel 12 onverkort.

Privacy verklaring

SeBo Interior & Equipage SeBo Interior & Equipage, gevestigd aan Bevrijdingsweg 16 5171PS Kaatsheuvel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://sebointeriorequipage.com Bevrijdingsweg 16 5171PS Kaatsheuvel +31(0)416530700

B.G.L.J. Blom is adviseur Gegevensbescherming van SeBo Interior & Equipage Hij/zij is te bereiken via info@seboeurope.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

SeBo Interior & Equipage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via boudewijn@seboeurope.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SeBo Interior & Equipage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– SeBo Interior & Equipage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SeBo Interior & Equipage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SeBo Interior & Equipage) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SeBo Interior & Equipage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De onderstaande categorie(ën) word(t)/(en) opgeslagen voor de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

 

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bij Offertes worden uw gegevens 1 jaar bewaard zodat wij u bij vragen zo goed mogelijk kunnen helpen. Bij vragen waarbij wij geen prijsinformatie doorgeven, slaan wij geen persoonsgegevens op.

Delen van persoonsgegevens met derden

SeBo Interior & Equipage verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SeBo Interior & Equipage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SeBo Interior & Equipage gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SeBo Interior & Equipage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar boudewijn@seboeurope.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SeBo Interior & Equipage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SeBo Interior & Equipage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@seboeurope.com.